موتور پر سرعت ساید

تماس بگیرید

موتور ساید پرسرعت مستر ۳۰۰ کیلو

ساید پر سرعت مستر سرعت موتور تا ابعاد ۲۰ متر مربع ۱۸ rpm