جک بازویی بارزانته

جک بازویی بارزانته مدل تگزاس ۵۰۰