تیغه کرکره برقی ۱۰۰

تماس بگیرید

تیغه ۱۰۰ دوپل وزن در هر متر مربع ۸ کیلو ۱۰۰در ۱۰۰ بیصدا