تیغه کرکره برقی ۱۰۰

6,200,000 ریال

تیغه ۱۰۰ دوپل وزن در هر متر مربع ۸ کیلو ۱۰۰در ۱۰۰ بیصدا