تیغه لومیکو دوپل

تیغه دوپل لومیکو وزن در هر متر مربع ۵ کیلو بیصدا